Snopes-ing 101

הנה איך לאמת ציטוטים ויראליים המצורפים לדמויות היסטוריות

שום דבר לא נותן לציטוט יותר גרביטאס מאשר שם מפורסם שמוצמד אליו.

הכשל של 'הכללות נמהרות', הסביר

כשלים לוגיים עומדים מאחורי רבים מאי ההבנות, השמועות ותיאוריות הקונספירציה המזיקות שחדר החדשות של סנופ חוקר.